Algemene voorwaarden

 1. PP Juridisch advies is een vennootschap onder firma, opgericht naar Nederlands recht.
 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door PP Juridisch Advies, zulks (uitsluitend) onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Opdrachten aan PP Juridisch Advies leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Aan PP Juridisch Advies verbonden personen zijn geen opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan PP Juridisch Advies verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder “aan PP Juridisch Advies verbonden personen” worden in deze algemene voorwaarden begrepen: beide bestuurders. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg-, aanvullende of nieuwe opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Door het verstrekken van een opdracht aan PP Juridisch advies doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar recht om aan PP Juridisch Advies verbonden personen aansprakelijk te stellen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad die verband houdt met (de uitvoering van) de aan PP Juridisch Advies verstrekte opdracht.
 1. PP Juridisch Advies kan uitsluitend geacht worden lopende verjaringstermijnen en vervaltermijnen te stuiten indien en voor zover PP Juridisch Advies en de opdrachtgever dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen in de overeenkomst van opdracht.
 1. PP Juridisch Advies is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. PP Juridisch Advies zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PP Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. PP Juridisch Advies is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen (mede) namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart PP Juridisch Advies tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van PP Juridisch Advies.
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. PP Juridisch Advies is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Door PP Juridisch Advies ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.
 1. De werkzaamheden worden in beginsel na het afronden van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. PP Juridisch Advies is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom, dan wel op zodanig lager percentage als dwingendrechtelijk mocht zijn voorgeschreven). PP Juridisch Advies verzendt haar facturen digitaal. Opdrachtgever wordt geacht het digitaal ontvangen van facturen te hebben geaccepteerd.
 1. Bij gebreke van het schriftelijk melden van bezwaren tegen een declaratie binnen 21 dagen na ontvangst daarvan, wordt de opdrachtgever geacht de declaratie, alsmede de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden en registratie te hebben geaccepteerd.
 1. PP Juridisch Advies kan in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van de opdrachtgever of van een derde onder zich houden. PP Juridisch Advies sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen van de bank die met het houden van die gelden is belast, alsmede iedere aansprakelijkheid voor schade die door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste betalingsinstructies van opdrachtgever.
 1. PP Juridisch Advies zal uitsluitend geacht worden te adviseren met betrekking tot het Nederlandse recht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Onder meer wegens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is PP Juridisch Advies in sommige gevallen verplicht om de identiteit van de opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers vast te stellen en eventuele ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. De opdrachtgever is zich bewust van deze wettelijke verplichting.
 1. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, worden na beëindiging van de opdracht de tot het dossier behorende relevante correspondentie, overeenkomsten, pandaktes, registratiebewijzen en (proces)stukken (waaronder ook vonnissen en andere uitspraken), voor zover deze niet na afsluiting van het dossier (al dan niet op verzoek) aan de opdrachtgever worden afgegeven, gedurende vijf jaar door PP Juridisch Advies bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het PP Juridisch Advies vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen, tenzij PP Juridisch Advies en de opdrachtgever schriftelijk expliciet anders zijn overeengekomen. Gedurende de bewaartermijn kunnen door de opdrachtgever dossierstukken worden verkregen tegen vergoeding van de aan het lichten van het dossier verbonden kosten.
 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en PP Juridisch Advies is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. In geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter wordt dat geschil in eerste instantie uitsluitend beslecht door de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank Midden-Nederland is in eerste instantie exclusief bevoegd, ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure, ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of in verband met de opdrachtrelatie. In het geval de opdrachtgever buiten de Europese Unie is gevestigd, is – uitsluitend naar keuze van PP Juridisch Advies – ook de rechtbank bevoegd van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
 1. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, terwijl de overige voorwaarden in stand blijven. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.